PROJEKT EDUKACYJNY

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek zrealizować, pod opieką nauczycieli, zespołowy projekt edukacyjny. W bieżącym roku szkolnym obowiązek ten dotyczy więc uczniów klas I i II gimnazjum (w klasach III realizowana jest jeszcze dotychczasowa podstawa programowa). Projekt edukacyjny to jedna z aktywizujących metod nauczania, która stawia na wspólne działanie nauczycieli i uczniów i może być zastosowana do realizacji każdego przedmiotu. Zdaniem resortu zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, sprzyja osiąganiu wysokich efektów uczenia się, rozwija samodzielność w podejmowaniu decyzji, zwiększa motywację uczniów, a także uczy dobrej organizacji pracy. Uczniowie będą realizować projekt pod opieką nauczyciela, przechodząc kolejno przez następujące etapy:
-wybór temat projektu, zakres tematyczny może dotyczyć realizowanych w danej klasie treści nauczania lub też wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum,
-określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
-wykonanie zaplanowanych działań,
-publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego będzie brany pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania. Stosowna adnotacja na temat udziału ucznia w projekcie oraz tematu projektu będzie też zamieszczana na świadectwie ukończenia gimnazjum. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, wtedy na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".